Có 1 kết quả:

guān zi

1/1

guān zi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

climax (in a story)