Có 1 kết quả:

guān wén

1/1

guān wén

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) passport
(2) travel papers