Có 1 kết quả:

guān lián

1/1

guān lián

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) related
(2) linked
(3) affiliated