Có 1 kết quả:

guān mén dì zǐ

1/1

Từ điển Trung-Anh

last disciple of a master