Có 1 kết quả:

guān xiǎng

1/1

guān xiǎng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to receive one's salary
(2) to pay sb's wages