Có 1 kết quả:

chǎn míng

1/1

chǎn míng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to elucidate
(2) to explain clearly
(3) to expound