Có 1 kết quả:

chǎn shù

1/1

chǎn shù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to expound (a position)
(2) to elaborate (on a topic)
(3) to treat (a subject)