Có 2 kết quả:

Ménmén
Âm Pinyin: Mén, mén
Tổng nét: 3
Bộ: mén 門 (+0 nét)
Lục thư: tượng hình
Nét bút: 丶丨フ
Thương Hiệt: ILS (戈中尸)
Unicode: U+95E8
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất cao
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất cao

Âm đọc khác

Âm Hán Việt: môn
Âm Nôm: mon, môn
Âm Quảng Đông: mun4

Tự hình 3

Dị thể 2

1/2

mén

giản thể

Từ điển phổ thông

1. cái cửa
2. loài, loại, thứ, môn

Từ điển trích dẫn

1. Giản thể của chữ 門.

Từ điển Trần Văn Chánh

Như 門

Từ điển Trần Văn Chánh

① Cửa (của nhà cửa hoặc đồ dùng): 前門 Cửa trước; 走進門來 Bước vào cửa; 送貨上門 Đưa hàng đến tận nhà; 柜 門兒 Cửa tủ; 爐門兒 Cửa lò;
② Bộ phận có thể đóng mở của các thứ máy: 氣門 Cái van hơi; 電門 Cái ngắt điện; 閘門 Cửa cống;
③ Mối manh, chỗ then chốt: 竅門 Bí quyết; 道義之門 Cửa đạo nghĩa, then chốt của đạo nghĩa; 衆妙之門 Then chốt của mọi điều mầu nhiệm (Lão tử);
④ Nhà, gia đình, gia tộc: 滿門 Cả nhà; 豪門 Cửa quyền; 名門 Nhà có tiếng tăm;
⑤ Môn đồ, môn phái, bè phái, giáo phái, bọn, nhóm: 佛門 Cửa Phật; 孔門弟子三千 Cửa Khổng có ba ngàn đệ tử;
⑥ Môn, ngành, loại: 分門別類 Chia ngành phân loại; 脊椎動物門 Ngành động vật có xương sống;
⑦ (loại) Khẩu, môn v.v.: 一門大炮 Một khẩu đại bác; 考三門功課 Thi ba môn;
⑧ [Mén] (Họ) Môn.

Từ điển Trung-Anh

(1) gate
(2) door
(3) CL:扇[shan4]
(4) gateway
(5) doorway
(6) CL:個|个[ge4]
(7) opening
(8) valve
(9) switch
(10) way to do something
(11) knack
(12) family
(13) house
(14) (religious) sect
(15) school (of thought)
(16) class
(17) category
(18) phylum or division (taxonomy)
(19) classifier for large guns
(20) classifier for lessons, subjects, branches of technology
(21) (suffix) -gate (i.e. scandal; derived from Watergate)

Từ ghép 457

Ā hēi mén ní dé Wáng cháo 阿黑门尼德王朝ā mén 阿门āi mén 挨门āi mén āi hù 挨门挨户Ān dìng mén 安定门Àò mén 澳门Àò mén Guó jì Jī chǎng 澳门国际机场Àò mén Lì fǎ huì 澳门立法会Àò mén shì 澳门市bā lì mén 巴力门bǎ mén 把门bǎi lóng mén zhèn 摆龙门阵bǎi mén miàn 摆门面Bān mén nòng fǔ 班门弄斧Bǎn mén diàn 板门店Bǎn mén diàn tíng zhàn cūn 板门店停战村bàn kāi mén 半开门bàng rén mén hù 傍人门户bào lěng mén 爆冷门Běi mén 北门Běi mén xiāng 北门乡bèi zǐ zhí wù mén 被子植物门bēn mén 贲门bì mén 闭门bì mén gēng 闭门羹bì mén guī dòu 筚门闺窦bì mén guī dòu 荜门圭窦bì mén mì jù 闭门觅句bì mén sè dòu 闭门塞窦bì mén sī guò 闭门思过bì mén zào chē 闭门造车biān mén 边门biàn mén 便门bīn kè yíng mén 宾客盈门bīn péng yíng mén 宾朋盈门bù dé qí mén ér rù 不得其门而入bù èr fǎ mén 不二法门bù mén 部门bù shì yī jiā rén bù jìn yī jiā mén 不是一家人不进一家门bù zuò kuī xīn shì , bù pà guǐ qiāo mén 不做亏心事,不怕鬼敲门cè mén 侧门chái mén 柴门chái mén xiǎo hù 柴门小户chán mén wǔ zōng 禅门五宗cháo mén 朝门Cháo yáng mén 朝阳门chē mén 车门chēng mén miàn 撑门面chéng mén 城门Chéng mén lì xuě 程门立雪chéng mén shī huǒ , yāng jí chí yú 城门失火,殃及池鱼chī bì mén gēng 吃闭门羹chóng wén mén 崇文门chū mén 出门chū rù mén 出入门chuán dào qiáo mén zì huì zhí 船到桥门自会直chuàn mén 串门chuàn mén zi 串门子chuǎng kōng mén 闯空门cōng mén 囱门dǎ mén 打门dà mén 大门dài shàng mén 带上门dào chā mén 倒插门Dé lā mén 德拉门Dé shèng mén 德胜门dé yì mén shēng 得意门生dēng jī mén 登机门dēng mén 登门diàn mén 电门diào mén 吊门diào mén 调门dǐng mén zhuàng hù 顶门壮户Dōng zhí mén 东直门Dǒu mén 斗门Dǒu mén qū 斗门区dú lì mén hù 独立门户dù mén 杜门dù mén bù chū 杜门不出duì mén 对门dùn rù kōng mén 遁入空门duō kǒng dòng wù mén 多孔动物门duó mén ér chū 夺门而出ěr mén 耳门fá mén 阀门fǎ mén 法门fáng dào mén 防盗门fáng mén 房门fáng mén 防门fēi jī cāng mén 飞机舱门Féi lì mén shū 腓利门书fēn mén bié lèi 分门别类Fó mén 佛门Fù chéng mén 阜成门Fù xīng mén 复兴门gǎi huàn mén lǘ 改换门闾gǎi huàn mén tíng 改换门庭gài mén 盖门gāng mén 肛门gāng mén zhí cháng 肛门直肠gé chū jiào mén 革出教门gé chū shān mén 革出山门gè rén zì sǎo mén qián xuě , mò guǎn tā jiā wǎ shàng shuāng 各人自扫门前雪,莫管他家瓦上霜gǒng mén 拱门guān mén 关门guān mén dà jí 关门大吉guān mén dì zǐ 关门弟子guān mén zhuō zéi 关门捉贼guāng yào mén méi 光耀门楣Guǎng ān mén 广安门guī mén dàn 闺门旦guī zǎo mén 硅藻门guǐ mén guān 鬼门关guò mén 过门hǎi guān bù mén 海关部门Hǎi mén 海门Hǎi mén shì 海门市hán mén 寒门háo mén 豪门hǎo shì bù chū mén , è shì chuán qiān lǐ 好事不出门,恶事传千里hé mén jiàn 核门槛Hóng mén 洪门Hóng mén Yàn 鸿门宴hóu mén 侯门hóu mén sì hǎi 侯门似海hòu mén 后门Hǔ mén 虎门Hǔ mén Zhèn 虎门镇huá mén 滑门huán jié dòng wù mén 环节动物门huàn mén 宦门huí mén 回门huì mén 会门huó mén 活门jǐ suǒ dòng wù mén 脊索动物门jǐ zhuī dòng wù mén 脊椎动物门jiā dà yóu mén 加大油门jiā mén 家门jiān mén 监门Jiāng mén 江门Jiāng mén shì 江门市jiǎo mén 脚门jiǎo mén 角门jié qì mén 节气门Jīn mén 金门Jīn mén Dǎo 金门岛Jīn mén xiàn 金门县jìn mén 进门Jīng mén 荆门Jīng mén shì 荆门市jù zhī mén wài 拒之门外juǎn lián mén 卷帘门jūn shì bù mén 军事部门Kǎ mén 卡门kǎ mén bèi 卡门贝Kǎ mén bó rǔ lào 卡门柏乳酪kāi dà yóu mén 开大油门kāi hòu mén 开后门kāi mén 开门kāi mén hóng 开门红kāi mén jiàn shān 开门见山kāi mén pào 开门炮kāi mén yī dào 开门揖盗kǎi xuán mén 凯旋门kān mén rén 看门人kāo mén zi 尻门子Kǒng mén 孔门kòu mén 叩门kuài mén 快门lán jūn mén 蓝菌门lán zǎo mén 蓝藻门lěng mén 冷门lǐ yú tiào lóng mén 鲤鱼跳龙门lín mén 临门lín mén yī jiǎo 临门一脚lín shí Àò mén shì zhèng zhí xíng wěi yuán huì 临时澳门市政执行委员会liú mén 留门liù shàn mén 六扇门Lóng mén 龙门lóng mén bào 龙门刨Lóng mén duàn céng 龙门断层Lóng mén shān 龙门山Lóng mén shān duàn céng 龙门山断层Lóng mén Shí kū 龙门石窟Lóng mén xiàn 龙门县Luó shēng mén 罗生门luǒ zǐ zhí wù mén 裸子植物门mài mén 脉门mài mén dōng 麦门冬mǎn mén 满门mǎn mén chāo zhǎn 满门抄斩máng rén mén qiú 盲人门球mén biān kuàng 门边框mén chǐ 门齿mén dāng hù duì 门当户对mén dǎng 门挡mén dào 门道mén dào mén 门到门mén dao 门道mén dì 门地mén dì 门第mén diàn 门垫mén diàn 门店mén dōng 门冬mén dòng 门洞mén duì 门对mén dūn 门墩mén é 门额mén fá 门阀mén fáng 门房mén fēng 门风mén gǎng 门岗mén hù 门户mén hù kāi fàng 门户开放mén hù wǎng zhàn 门户网站mén hù zhī jiàn 门户之见mén huán 门环mén jiàng 门将mén jiē 门阶mén jìn 门禁mén jìng 门径mén kǎn 门坎mén kǎn 门槛mén kǎnr 门坎儿mén kě luó què 门可罗雀mén kè 门客mén kǒu 门口mén kòu 门扣mén kuàng 门框mén láng 门廊mén lèi 门类mén lián 门联mén liǎn 门脸mén líng 门铃mén lù 门路mén méi 门楣mén mian 门面mén pái 门牌mén pài 门派mén pèng 门碰mén piào 门票mén qián 门前mén qiú 门球mén shàn 门扇mén shén 门神mén shēng 门生mén shì 门市mén shì bù 门市部mén shǒu 门首mén shuān 门栓mén shuān 门闩mén suǒ 门锁mén tīng 门厅mén tíng lěng luò , mén kān luó què 门庭冷落,门堪罗雀mén tíng rú shì 门庭如市mén tíng ruò shì 门庭若市mén tóng 门童mén tú 门徒mén wài 门外mén wài hàn 门外汉mén wàng 门望mén wèi 门卫mén xī 门吸mén xiàn 门限mén yá 门牙mén zhěn 门诊mén zhěn shì 门诊室mén zhù 门柱mén zi 门子mì bì mén 密闭门miè mén 灭门míng mén 名门míng mén wàng zú 名门望族Mó ěr mén 摩尔门Mó ěr mén Jīng 摩尔门经Mó mén 摩门Mó mén Jīng 摩门经nǎ mén zi 哪门子Nán mén èr 南门二Nán tiān mén 南天门nǎo mén 脑门nǎo mén zi 脑门子nèi háng kàn mén dao , wài háng kàn rè nao 内行看门道,外行看热闹Nèi mén 内门Nèi mén xiāng 内门乡páng mén 旁门páng mén zuǒ dào 旁门左道péng mén bì hù 蓬门筚户péng mén bì hù 蓬门荜户piān mén 偏门piān xíng dòng wù mén 扁形动物门píng mén 屏门píng shēng bù zuò kuī xīn shì , bàn yè qiāo mén xīn bù jīng 平生不做亏心事,半夜敲门心不惊Pó luó mén 婆罗门pó luó mén jiào 婆罗门教pò mén 破门pò mén ér rù 破门而入Qí mén 祁门qí mén dùn jiǎ 奇门遁甲Qí mén xiàn 祁门县qì mén 气门Qián mén 前门qián mén dǎ hǔ , hòu mén dǎ láng 前门打虎,后门打狼qián mén jù hǔ , hòu mén jìn láng 前门拒虎,后门进狼qiāo mén 敲门qiāo mén zhuān 敲门砖qiào mén 撬门qiào mén 窍门Qīng hé mén 清河门Qīng hé mén qū 清河门区qiú mén 球门rè mén 热门rè mén huò 热门货rén shì bù mén 人事部门rù mén 入门rù mén kè chéng 入门课程Sǎ mén 撒门Sà kè lā mén tuō 萨克拉门托Sān dì mén 三地门Sān dì mén xiāng 三地门乡Sān mén 三门Sān mén xiá 三门峡Sān mén xiá shì 三门峡市Sān mén xiàn 三门县sān zhù mén 三柱门sāng mén shén 丧门神sāng mén xīng 丧门星sǎng mén 嗓门sǎng mén yǎn 嗓门眼shā mén 沙门Shā mén jūn 沙门菌shā mén shì jūn 沙门氏菌shān mén 山门shāng hán shā mén shì jūn 伤寒沙门氏菌shàng è zhèng mén chǐ 上颚正门齿shàng mén 上门shàng mén fèi 上门费shàng tiān wú lù , rù dì wú mén 上天无路,入地无门shè mén 射门shēng mén 声门shī fu lǐng jìn mén , xiū xíng zài gè rén 师父领进门,修行在个人shí kù mén 石库门Shí mén 石门Shí mén xiàn 石门县Shí mén xiāng 石门乡shí zì zhuàn mén 十字转门shǒu mén 守门shǒu mén rén 守门人shǒu mén yuán 守门员shū xiāng mén dì 书香门第shú mén shú lù 熟门熟路shuāng xǐ lín mén 双喜临门Shuǐ mén Shì jiàn 水门事件shuǐ mén tīng 水门汀sì mén jiào chē 四门轿车Sū mén dá là 苏门答腊Sū mén dá là 苏门达腊Sū mén dá là Dǎo 苏门答腊岛Suǒ luó mén 所罗门Suǒ luó mén 索罗门Suǒ luó mén Qún dǎo 所罗门群岛suǒ mén 锁门tā pò mén kǎn 踏破门槛tài píng mén 太平门tán huáng mén 弹簧门Tiān ān mén 天安门Tiān ān mén Guǎng chǎng 天安门广场Tiān ān mén kāi le 天安门开了Tiān mén 天门tiān mén dōng 天门冬tiān mén dōng kē 天门冬科Tiān mén shì 天门市tiáo mén 调门tiě jiāng jūn bǎ mén 铁将军把门Tú mén jiāng 图门江Tú tǎn kǎ mén 图坦卡门Tǔ mén 土门tuī lā mén 推拉门tuō zú wú mén 托足无门wāi mén xié dào 歪门邪道wǔ fú lín mén 五福临门wǔ huā bā mén 五花八门xī mén 吸门Xī mén 西门Xī mén dīng 西门町Xī mén Qìng 西门庆Xī mén zǐ 西门子Xī mén zǐ Gōng sī 西门子公司Xī zhí mén 西直门xì chū míng mén 系出名门xià chǎng mén 下场门Xià mén 厦门Xià mén Dà xué 厦门大学Xià mén shì 厦门市xiǎng yǐ bì mén gēng 飨以闭门羹xié mén 邪门xié mén wāi dào 邪门歪道Xiè tōng mén 谢通门Xiè tōng mén xiàn 谢通门县xìn mén 囟门xìn nǎo mén 囟脑门xíng zhèng bù mén 行政部门xiù cai bù chū mén , néng zhī tiān xià shì 秀才不出门,能知天下事xiù cai bù chū mén , quán zhī tiān xià shì 秀才不出门,全知天下事Xuān wǔ mén 宣武门Xuán wǔ mén zhī biàn 玄武门之变Yǎ diǎn de Tài mén 雅典的泰门yà gé mén nóng 亚格门农yà mén 亚门Yě mén 也门Yè mén 叶门yè mén 掖门yī mén xīn si 一门心思Yí mén 夷门Yì mén 易门yì mén 诣门Yì mén xiàn 易门县yīn mén 阴门yǐn guǐ shàng mén 引鬼上门yíng mén 盈门yìng mén 应门Yǒng dìng mén 永定门yōu mén 幽门yōu mén luó gǎn jūn 幽门螺杆菌yōu mén luó xuán gǎn jūn 幽门螺旋杆菌yōu mén luó xuán jūn 幽门螺旋菌yóu mén 油门Yù mén 玉门Yù mén Guān 玉门关Yù mén shì 玉门市yuǎn mén 远门yuǎn mén jìn zhī 远门近枝yuè tái mù mén 月台幕门zài jiā kào fù mǔ , chū mén kào péng you 在家靠父母,出门靠朋友zài jiā qiān rì hǎo , chū mén yī shí nán 在家千日好,出门一时难zhá mén 闸门zhà mén 栅门zhǎo mén lù 找门路zhǎo shàng mén 找上门zhào mén 罩门Zhè jiāng Sān mén xiàn 浙江三门县zhèng fǔ bù mén 政府部门zhèng mén 正门zhuān mén 专门zhuān mén huà 专门化zhuān mén jī gòu 专门机构zhuān mén jiā 专门家zhuān mén liè chē 专门列车zhuān mén rén yuán 专门人员zhuàn mén 转门zhuāng diǎn mén miàn 装点门面zhuāng mén miàn 装门面zì bào jiā mén 自报家门zì lì mén hù 自立门户zǒu hòu mén 走后门zǒu mén lù 走门路zǒu mén zi 走门子