Có 1 kết quả:

mén kě luó què

1/1

Từ điển Trung-Anh

you can net sparrows at the door (idiom); completely deserted