Có 1 kết quả:

shǎn shuò

1/1

shǎn shuò

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) flickering
(2) twinkling
(3) evasive
(4) vague (of speech)