Có 1 kết quả:

bì shang zuǐ bā

1/1

Từ điển Trung-Anh

Shut up!