Có 1 kết quả:

bì juàn kǎo shì

1/1

Từ điển Trung-Anh

closed-book examination