Có 1 kết quả:

bì zǐ jí

1/1

bì zǐ jí

giản thể

Từ điển Trung-Anh

closed subset (math)