Có 1 kết quả:

wèn hǎo

1/1

wèn hǎo

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to say hello to
(2) to send one's regards to