Có 1 kết quả:

wèn dǐng Zhōng yuán

1/1

Từ điển Trung-Anh

to plan to seize power of the whole country (idiom)