Có 1 kết quả:

xián liáo tiān

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to chat
(2) idle gossip