Có 1 kết quả:

xián zhí

1/1

xián zhí

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) sinecure
(2) position with practically no obligations