Có 1 kết quả:

xián yán suì yǔ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) idle gossip
(2) irrelevant nonsense
(3) slanderous rumor