Có 1 kết quả:

jiàn huò

1/1

jiàn huò

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) occasionally
(2) now and then