Có 1 kết quả:

jiàn jiē bīn yǔ

1/1

Từ điển Trung-Anh

indirect object (grammar)