Có 1 kết quả:

jiān jiē xuǎn jǔ

1/1

Từ điển Trung-Anh

indirect election