Có 1 kết quả:

jiàn miáo

1/1

jiàn miáo

giản thể

Từ điển Trung-Anh

thinning out seedlings