Có 1 kết quả:

guī nǚ

1/1

guī nǚ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) maiden
(2) unmarried woman
(3) daughter