Có 1 kết quả:

Wén Yī duō

1/1

Wén Yī duō

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Wen Yiduo (1899-1946), poet and patriotic fighter, executed by Guomindang in Kunming