Có 1 kết quả:

wén shàng qù

1/1

wén shàng qù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to smell of sth
(2) to smell like sth