Có 1 kết quả:

wén dào

1/1

wén dào

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to smell
(2) to sniff sth out
(3) to perceive by smelling