Có 1 kết quả:

wén míng

1/1

wén míng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) well-known
(2) famous
(3) renowned
(4) eminent