Có 1 kết quả:

wén míng xiá ěr

1/1

Từ điển Trung-Anh

to be famous far and wide (idiom)