Có 1 kết quả:

wén jiàn

1/1

wén jiàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to smell
(2) to hear
(3) knowledge
(4) information