Có 1 kết quả:

wén dá

1/1

wén dá

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) illustrious and influential
(2) well-known