Có 1 kết quả:

wén fēng sàng dǎn

1/1

Từ điển Trung-Anh

hear the wind and lose gall (idiom); terror-stricken at the news