Có 1 kết quả:

gé liáo

1/1

gé liáo

giản thể

Từ điển Trung-Anh

cabinet member