Có 1 kết quả:

lán rù

1/1

lán rù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to trespass
(2) to mix
(3) to mingle