Có 1 kết quả:

lán wěi

1/1

lán wěi

giản thể

Từ điển phổ thông

ruột thừa

Từ điển Trung-Anh

(1) appendix
(2) vermiform appendix (anatomy)