Có 1 kết quả:

lán wěi yán

1/1

lán wěi yán

giản thể

Từ điển Trung-Anh

appendicitis (medicine)