Có 1 kết quả:

lán shān ㄌㄢˊ ㄕㄢ

1/1

Từ điển phổ thông

suy tàn, sắp hết

Từ điển Trung-Anh

(1) coming to an end
(2) waning