Có 1 kết quả:

kuò zuǐ yù

1/1

kuò zuǐ yù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) broad-billed sandpiper (Limicola falcinellus)