Có 1 kết quả:

duì zhǎng

1/1

duì zhǎng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) captain
(2) team leader
(3) CL:個|个[ge4]