Có 1 kết quả:

fáng bèi

1/1

fáng bèi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to guard against

Một số bài thơ có sử dụng