Có 1 kết quả:

fáng wù ㄈㄤˊ ㄨˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(pertaining to) defense