Có 1 kết quả:

fáng wù

1/1

fáng wù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(pertaining to) defense