Có 1 kết quả:

fáng wèi

1/1

fáng wèi

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to defend
(2) defensive
(3) defense