Có 1 kết quả:

fáng wèi guò dàng

1/1

Từ điển Trung-Anh

excessive self-defense (self-defense with excessive force)