Có 1 kết quả:

fáng chuǎn zhèn

1/1

fáng chuǎn zhèn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

anti-surge device (of compressors etc)