Có 1 kết quả:

fáng pēn zhào

1/1

Từ điển Trung-Anh

pop filter (audio engineering)