Có 1 kết quả:

fáng jiā

1/1

fáng jiā

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

antipinch (e.g. preventing catching fingers in automatic car windows)