Có 1 kết quả:

fáng hán fú

1/1

fáng hán fú

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) overcoat
(2) down jacket
(3) winter wear