Có 1 kết quả:

fáng yù

1/1

fáng yù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) defense
(2) to defend