Có 1 kết quả:

fáng wēi dù jiàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

to nip in the bud (idiom)