Có 1 kết quả:

fáng huàn

1/1

fáng huàn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) preventative measures
(2) to guard against accident or disaster

Một số bài thơ có sử dụng